تازه ها:
نام کاربری:  
رمز عبور:    
>> ارسال مجدد رمز عبور
ثبت مشخصات ورود
مواد غذایی و فرآورده های کشاورزی
انرژی ، مواد اولیه صنعتی و معدنی
شیمیایی، پلاستیک، پتروشیمی و...
بازار فلزات ایران و جهان
سایر سایت های مرکز اطلاعات فنی ایرانچاپ

به نام خدا


لزوم رعایت حقوق قانونی و انحصاری مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران
www.kalanerkh.com
از آنجا که براساس قوانین و موازین حاکم بر حقوق مؤلفین، مصنفین و حقوق مالکیت آثار فرهنگی و معنوی، کلیه حقوق قانونی و انحصاری برنامه نویسی و ساختار نرم افزاری، طراحی، علائم‌ تجاری و اطلاعات سایت‌های مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران به این مؤسسه اطلاع رسانی تعلق دارد، هر گونه تقلید، مشابه‌سازی، ضبط، تکثیر جزئی یا کلی و توزیع " اطلاعات بازرگانی " تهیه شده در مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران از طریق سایت های اطلاع‌رسانی خصوصی و عمومی، لینک نمودن سایت های مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران به سایت خود یا سایر سایت‌ها، ایمیل، نمابر، درج در نشریات و بولتن‌ها و غیره ... حتی با قید مأخذ در داخل یا خارج از کشور ممنوع است. افزون بر این، نظر به اینکه مطالب سایت های مرکز ‌اطلاعات ‌فنی ‌ایران صرفاً برای بهره گیری مشترکین این مؤسسه تهیه می‌شود، ارائه شناسه کاربر/Username، گذر واژه/Password و مطالـب این مؤسسه اطلاع رسانی توسـط مشترکین به اشخـاص حقیقـی یا حقـوقـی ثالـث مجـاز نمی‌باشـد و مغایـر با مفـاد تعهـدات مشترک تلقـی می‌گـردد. بنابراین مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران در صورت مشاهده نقض حقوق قانونی و انحصاری این مؤسسه توسط‌ هر یک‌ از مشترکین مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران نه تنها نسبت به قطع اشتراک این دسته از مشترکین اقدام می‌نماید، بلکه متناسب با موضوع جهت جبران خسارت اعتباری و مادی مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران، متخلفین را در داخل یا خارج از کشور براساس قوانین و موازین حاکم بر محل وقوع جرم تحت پیگرد قرار خواهد داد.
 
  
  بالا^^